Nadzór budowlany

Przy podejmowaniu decyzji o budowie domu kluczowa jest świadomość, że osoby, którym powierzasz sprawowanie kontroli nad tym złożonym wieloetapowym procesem, znają się na technologii budowy domu i rozwiązaniach, na których Ci zależy.

Nasi specjaliści posiadają nie tylko odpowiednie wykształcenie i wieloletnią praktykę w kierowaniu robotami budowlanymi, ale przede wszystkim bogate doświadczenie w budowie domów energooszczędnych zarówno w technologii murowanej, jak i drewnianej.

Kierownik budowy - kiedy jest potrzebny?

Zawsze! Zatrudnienie kierowania budowy jest obowiązkiem inwestora niezależnie od typu realizowanej inwestycji.

Podstawowym obowiązkiem kierownika budowy jest organizacja budowy i dbanie o jej należyty przebieg pod względem zgodności z przepisami prawa, bezpieczeństwa i poprawności technicznej.

Kierownik budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego (budowlanego) - kiedy jest potrzebny?

Zawsze! Zatrudnienie kierowania budowy jest obowiązkiem inwestora niezależnie od typu realizowanej inwestycji.
Podstawowym obowiązkiem kierownika budowy jest organizacja budowy i dbanie o jej należyty przebieg pod względem zgodności z przepisami prawa, bezpieczeństwa i poprawności technicznej. Kiedy jest potrzebny?
Zatrudnienie inspektora budowlanego przy budowie standardowych domów jednorodzinnych nie jest obligatoryjne, z wyjątkiem przypadków opisanych w rozporządzeniu, np. budynków o wysokości przekraczającej 15 m wysokości lub o kondygnacji przekraczającej 6 m wysokości etc.

Warto jednak zdecydować się na współpracę z inspektorem nadzoru budowlanego w sytuacji, gdy kierownik budowlany jest zatrudniony przez wykonawcę. Wówczas to właśnie inspektor jest przedstawicielem inwestora na budowie i jest zobowiązany do reprezentowania jego interesów w kontaktach z wykonawcą.

Inspektor nadzoru budowlanego czuwa nad prawidłowym wykonaniem robót budowlanych, a więc ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności objętych umową.

Nasi kierownicy udzielają konsultacji technicznych dotyczących: optymalizacji kosztów, doboru optymalnej technologii, odpowiednich materiałów, podwykonawców.

Nasi inspektorzy precyzyjnie definiują i minimalizują ryzyko finansowe, techniczne oraz administracyjne, dzięki czemu nadzorowane przez nich procesy przebiegają terminowo i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Zakres obowiązków naszych kierowników budowy

Zakres obowiązków naszych kierowników budowy

 • Przygotowanie dokumentów, np. oświadczenia o przejęciu obowiązków od inwestora, zgłoszenie budowy w Państwowej Izbie Nadzoru Budowlanego.
 • Zapewnienie wykonania odpowiedniego zabezpieczenia i odgrodzenia terenu budowy oraz umieszczenie tablicy informacyjnej budowy.
 • Systematyczne prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentacji budowy.
 • Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu (po wytyczeniu geodeta dokonuje wpisu w dzienniku budowy).
 • Systematyczna kontrola budowy poprzez sprawdzanie poprawności wykonanych robót pod względem technicznym i jakościowym.
 • Odbiory techniczne robót zanikowych* i ulegających zakryciu**.
 • Kontrola poprawności wykonania robót zgodnie z projektem.
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej.
 • Uczestnictwo w odbiorach końcowych.
 • Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
 • Przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie domu.
 • Prowadzenie dokumentacji fotograficznej wraz z postępem prac.

Zakres obowiązków naszych inspektorów nadzoru budowlanego

Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających* lub ulegających zakryciu **.
Kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych.

 • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.
 • Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych.
 • Uczestniczenie w odbiorze budynku i przekazanie go do użytkowania – jest to ostatni moment kiedy można od wykonawcy egzekwować bezpłatne usunięcie ewentualnych usterek.
 • Kontrola rozliczeń zarówno od strony ilościowej (w zakresie zgodności rachunków wystawionych inwestorowi z tym, co rzeczywiście zostało wykonane), jak i pod względem finansowym.
 • Egzekwowanie od kierownika budowy usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
 • Egzekwowanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie przeprowadzonych prac, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie (bezpieczeństwa ludzi, mienia, środowiska) bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Jak przebiega współpraca?

Zazwyczaj usługa opiera się na 15-18 wizytach na budowie w trakcie realizacji zadania.
Indywidualny system wizyt i kontroli na budowie do ustalenia na podstawie sugestii Klienta

*Roboty budowlane zanikowe to roboty, których efekt w trakcie kolejnych prac zanika, zostaje zdemontowany np.: deskowania, rusztowania, rozbiórki, karczowanie
**Roboty budowlane ulegające zakryciu to roboty, których efekt ulega zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych np.: zbrojenia konstrukcji przed ich zabetonowaniem, ułożenie izolacji przed wykonaniem warstw zabezpieczających

Kierownik budowy

Inspektor nadzoru inwestorskiego (budowlanego)

Kiedy jest potrzebny?

Kiedy jest potrzebny?

Zawsze! Zatrudnienie kierowania budowy jest obowiązkiem inwestora niezależnie od typu realizowanej inwestycji.
Podstawowym obowiązkiem kierownika budowy jest organizacja budowy i dbanie o jej należyty przebieg pod względem zgodności z przepisami prawa budowlanego, bezpieczeństwa i poprawności technicznej.

Zatrudnienie inspektora budowlanego przy budowie standardowych domów jednorodzinnych nie jest obligatoryjne, z wyjątkiem przypadków opisanych w rozporządzeniu, np. budynków o wysokości przekraczającej 15 m wysokości lub o kondygnacji przekraczającej 6 m wysokości etc.
Warto jednak zdecydować się na współpracę z inspektorem nadzoru budowlanego w sytuacji, gdy kierownik budowlany jest zatrudniony przez wykonawcę. Wówczas inspektor jest przedstawicielem inwestora na budowie i jest zobowiązany do reprezentowania jego interesów w kontaktach z wykonawcą.
Inspektor nadzoru budowlanego czuwa nad prawidłowym wykonaniem robót budowlanych, a więc ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności objętych umową.

Nasi kierownicy udzielają konsultacji technicznych dotyczących: optymalizacji kosztów, doboru optymalnej technologii, odpowiednich materiałów, podwykonawców.

Nasi inspektorzy precyzyjnie definiują i minimalizują ryzyko finansowe, techniczne oraz administracyjne, dzięki czemu nadzorowane przez nich procesy przebiegają terminowo i zgodnie ze sztuką budowlaną.

Zakres obowiązków naszych kierowników budowy

Zakres obowiązków naszych inspektorów nadzoru budowlanego

Przygotowanie dokumentów, np. oświadczenia o przejęciu obowiązków od inwestora, zgłoszenie budowy w Państwowej Izbie Nadzoru Budowlanego.
Zapewnienie wykonania odpowiedniego zabezpieczenia i odgrodzenia terenu budowy oraz umieszczenie tablicy informacyjnej budowy.
Systematyczne prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentacji budowy.
Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu (po wytyczeniu geodeta dokonuje wpisu w dzienniku budowy).
Systematyczna kontrola budowy poprzez sprawdzanie poprawności wykonanych robót pod względem technicznym i jakościowym.
Odbiory techniczne robót zanikowych* i ulegających zakryciu**.
Kontrola poprawności wykonania robót zgodnie z projektem.
Weryfikacja dokumentacji projektowej.
Uczestnictwo w odbiorach końcowych.
Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
Przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie domu.
Prowadzenie dokumentacji fotograficznej wraz z postępem prac.

Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających* lub ulegających zakryciu**.
Kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych.
Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.
Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych.
Uczestniczenie w odbiorze budynku i przekazanie go do użytkowania - jest to ostatni moment kiedy można od wykonawcy egzekwować bezpłatne usunięcie ewentualnych usterek.
Kontrola rozliczeń zarówno od strony ilościowej (w zakresie zgodności rachunków wystawionych inwestorowi z tym, co rzeczywiście zostało wykonane), jak i pod względem finansowym.
Egzekwowanie od kierownika budowy usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
Egzekwowanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie przeprowadzonych prac, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie (bezpieczeństwa ludzi, mienia, środowiska) bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Jak przebiega współpraca?

Jak przebiega współpraca?

Zazwyczaj usługa opiera się na 15-18 wizytach na budowie w trakcie realizacji zadania.
Indywidualny system wizyt i kontroli na budowie do ustalenia na podstawie sugestii Klienta

Formularz kontaktowy

Poznaj rozwiązania polecane dla domów energooszczędnych

Baza wiedzy Thermo House